PhDr. Josef V. Scheybal 

Výbor Pekařovy společnosti Vám dnes předkládá návrh na volbu dalšího čestného člena, jímž by se měl po dr. Rudolfu Turkovi, DrSc., dr. Karlu Samšiňákovi, CSc., a dr. Josefu Hanzalovi stát jeden z našich nejzasloužilejších členů - etnograf, historik umění a sběratel dr. Josef V. Scheybal. 

Josef Scheybal se narodil v poslední den roku 1928 v Kristiánově na Frýdlantsku, jeho dodnes chlapecky lačná duše však byla nejvnímavější v inspirativním prostředí sychrovského zámku, kde spolu s rodiči řadu let žil. V letech 1947 až 1952 studoval na Karlově univerzitě dějiny umění a národopis, současně však působil ve Státním fotoměřickém ústavu v Praze, kde získal praktické zkušenosti se zaměřováním kulturních památek. 

Po absolutoriu si vybral nejistou existenci vědce bez stálého pracovního úvazku, odkázán jen na příležitostný výdělek z autorských honorářů. Až v roce 1965 přijal místo vedoucího historického oddělení v Severočeském muzeu v Liberci, kde působil do svého odchodu do důchodu v roce 1988 a významně přispěl k vybudování jeho sbírkových fondů. Z roku 1951 pochází jeho disertační práce Lidový dům ve středním Pojizeří a Podještědí, předznamenávající jeho další odborné zaměření. 

Již v době studií však publikoval stati, zdůvodňující význam vědecké kresby pro národopisný výzkum. Navazoval v nich vědomě na výtvarné dílo Adolfa Kašpara, Jana Prouska a Karla Vika, jimž ostatně v průběhu padesátých let věnoval řadu statí v odborných časopisech, o Kašparovi vydal dokonce půvabnou knížku. Český, slovenský, ale i slovinský lidový dům se dr. Scheybalovi stal nevyčerpatelnou studnicí pro národopisné sběry, které díky svému odbornému rozhledu dokázal také nově zhodnotit a interpretovat. Jeho kresby z terénních a záchranných průzkumů, uložené v našich nejpřednějších vědeckých ústavech, jsou velmi často posledními doklady stavebních a sochařských památek, zaniklých během minulých padesáti let - ať již přirozenou zkázou stavení, jež obyvatelé opustili, likvidací při povrchové těžbě uhlí anebo - v případě Slavonie - docela nedávným válečným běsněním. Málokdo pociťoval tyto ztráty bolestněji, než dr. Scheybal. Nezůstalo jen při dokumentaci: jako okresní konzervátor se na Jablonecku aktivně podílel na zachování řady ohrožených kulturních památek. 

Publikační rádius dr. Scheybala je zcela mimořádný. Přivedl na svět Vikovy Severní Čechy, kresbami a slovem doprovodil Šolcovy fotografie lidových staveb v Pojizeří, vydal Kašparovy kresby z východních Čech, zpracoval znamenitou monografii turnovského malíře Miloše Votrubce, otiskl řadu zásadních studií o lidových zpravodajských tiscích, završených před šesti lety publikací Senzace pěti století v kramářské písni, zabýval se lidovým krojem v Podještědí, publikoval soupis památek na Jablonecku, se svou chotí Janou vydal skvostné dílo Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách a nejnověji dárkový veletisk Kraj kolem Jizery, abychom zmínili alespoň děl nejvýznamnějších a veřejnosti neznámějších. Scheybalovy národopisné kresby a akvarely jsou též cenným doplňkem knih jeho přátel Josefa Vařeky a Luďka Štěpána, od poloviny padesátých let se s nimi můžeme setkávat na samostatných výstavách, těšíme se z nich dnes na stránkách časopisu Jizerská kóta. Svůj vyprávěčský dar a jemný smysl pro humor uplatnil na nesčetných odborných i popularizačních přednáškách a besedách, v nichž se dokázal - jako kdysi Josef V. Šimák - podělit s vděčným publikem o své hluboké znalosti. 

Při obnovení Pekařovy společnosti Českého ráje v roce 1990 byl Josef V. Scheybal zvolen členem jejího výboru a působil v něm aktivně a plodně dodnes. Jsme mu vděčni, že se přes zdravotní potíže snažil činnost Pekařovy společnosti stále obohacovat novými podněty, a jsme přesvědčeni, že jeho rezignace na zastávanou funkci bude pro výbor citelnou ztrátou. Dámy a pánové, výbor Pekařovy společnosti se domnívá, že dr. Josef V. Scheybal si pro své dlouholeté obětavé působení na poli vlastivědném, mimořádné zásluhy o rozvoj kulturně historického vědomí veřejnosti a záchranu významných památek zaslouží, aby mu bylo uděleno čestné členství této společnosti. 

Ivo Navrátil 

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 16.03.2013