CENA JOSEFA PEKAŘE

pro mladé historiky za nejlepší monografii v oboru českých dějin od raného středověku do současnosti

Cenu Josefa Pekaře pro mladé historiky vypsal Historický klub v Praze poprvé v roce 1992. Motivací tehdy bylo přání profesora Pekaře, včleněné do jeho závěti, aby se po letech zhodnotilo, co zůstalo z jeho díla nosné a aktuální a co bylo překonáno. Tehdy  byla udělena jen třetí cena a získal ji Jiří Mikulec za práci "Pobělohorská společnost a venkovské poddané obyvatelstvo v Čechách".

Od roku 2002 je Pekařova cena vypisována společně Sdružením historiků České republiky a Pekařovou společností Českého ráje. Jejím cílem je podpora vědecké práce mladé historické generace do 35 let v oboru českých dějin od raného středověku do současnosti. Autoři do ní mohou přihlásit monografické i sborníkové práce, publikované v minulých dvou letech, a to v rozsahu nejméně 100 stran. Tříčlenná porota, jmenovaná oběma zřizovateli ceny, hodnotí originalitu práce, šíři pramenné základny, metodickou náročnost, stylistickou úroveň a význam monografie pro poznání českých dějin i pro rozvoj oboru historiografie.  


*) Text Statutu soutěže o Cenu Josefa Pekaře byl publikován ve Zpravodaji Historického klubu, č. 2, roč. 12, 2001, s. 62-64, v č. 2, roč 13, 2003, s. 19-20 a v č. 2, roč. 15, 2004, s. 61-63.

Statut Ceny Josefa Pekaře

 

 Dosud oceněná díla 

XX. 2022 ŽÁKOVÁ, Michaela. Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě. Praha: Národní archiv, 2021. 447 stran. ISBN:978-80-7469-112-6
XIX. 2021 PAZDERSKÝ, Roman. Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy, 2020.  620 s., XVI s. obrazových příloh. Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 38). ISBN 978-80-86852-89-8
XVIII. 2019 KLEČACKÝ, Martin. Český ministr ve Vídni: ve službách císaře, národa a politické strany. Praha: Academia, 2018.  304 s. ISBN 978-80-200-2793-1
XVII. 2018  ŽITNÝ, Miroslav. Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611–1621. Prameny k českým dějinám 16.–18. století. Řada B. Sv. VII/1-2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2016. 604 s. ISBN 978-80-7394-544-2  
XVI. 2017 ZÁVODNÁ, Michaela. Koleje a město: problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918. Ostrava: univerzita; České Budějovice: Veduta, 2016. 326 s. ISBN 978-80-7464-856-4, 978-80-88030-15-7
XV. 2016 HORÁK, Pavel. Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953). Praha: NLN 2016. 280 s. ISBN: 978-80-7422-412-6
XIV. 2015 BENDA, Jan. Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939. Praha: Karolinum, 2013. 544 s. ISBN: 978-80-246-2119-7
XIII. 2014 (cena nebyla udělena)
XII. 2013

KYNCL, Vojtěch. Bez výčitek: genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Praha: HÚ AV ČR, 2012. 416 s. ISBN 978-80-7286-197-2

XI. 2012

BERAN, Zdeněk.  Boleslavský landfrýd 1440–1453: krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta; Hradec Králové: Univerzita, 2011, 208 s. + 8 s. barevných příloh. ISBN 978-80-86829-74-6

X. 2011

PUMPR, Pavel. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách: na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. Brno: Matice moravská, 2011. 424 stran. ISBN 978-80-8648-873-8 

IX. 2010

SMÍŠEK. Rostislav.  Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. 682 s. ISBN 978-80-7394-165-9

VIII. 2009

JEMELKA, Martin. Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950). Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita, 2008. 278 s. ISBN 978-80-7368-588-1

VII. 2008

LUSTIGOVÁ, Martina.  Karel Kramář:.první československý premiér. Praha: Vyšehrad, 2007. 363 stran. ISBN 978-80-7021-898-3

VI. 2007

MAREK, Pavel. Svědectví o ztrátě starého světa: manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity, 2005. 713 stran. ISBN: 80-7040-804-9

V. 2006

PAPAJÍK, David.  Páni ze Sovince: dějiny rodu moravských sudích. Praha: NLN, 2005. 408 stran. ISBN: 80-7106-735-0

IV. 2005

KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948 – 1950. Praha: Libri, 2004. 359 stran. ISBN: 80-7277-212-0

III. 2004

JAKUBEC, Ondřej. Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby: umělecké objednávky biskupů v letech 1533 - 1598. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 474 stran. ISBN: 80-2440-679-9

II. 2003

KRÁL, Pavel. Mezi životem a smrtí: testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity, 2002. 665 stran. ISBN: 80-7040-463-9

I. 2002

KOLDÍNSKÁ, Marie. Každodennost renesančního aristokrata. Praha - Litomyšl: Paseka, 2001. 254 stran. (2. vyd. 2004.)  ISBN: 80-7185-639-8

 

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 14.06.2020